Polityka prywatności Sklepu internetowego www.sklep.elemelsplanet.eu

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego
www.elemelsplanet.eu .jest Darex z Siedzibą w
Ustroniu (43-450) przy ul. Daszyńskiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS,0000099444 NIP: 5480000042, REGON:070400110,
2. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: recepcja@elemelsplanet.eu lub telefonicznie
tel. 338561059
3. Inspektorem Danych Osobowych jest Tatarczyk Dariusz, e-mail:recepcja@elemelsplanet.eu,
telefon:338561059
4. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych
osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np.
zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie,
wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami w
zakresie ochrony danych osobowych.

§ 2

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
1) rejestracji konta w sklepie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
2) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed
jej zawarciem , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
3) przesyłania ofert handlowych, newslettera, informacji o promocjach, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO,
4) profilowania dla celów oceny i analizy oraz dostosowania oferty do zainteresowań danego
Klienta, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on sklep internetowy oraz czy i jakie
produkty kupuje lub rezerwuje. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz
dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
5) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i
rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
6) rozpatrywania reklamacji –na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.
7) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Klient mogą
mieć w stosunku do siebie -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

§ 3

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy
(ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej,
numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest
inny niż adres dostawy), login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano
rejestracji lub złożono zamówienie. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami
Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej
(NIP) Klienta.

§ 4

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych
jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak
możliwości zamówienia produktów w sklepie.

§ 5

Czas przetwarzania danych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej
stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
Stosownie do tego, czas przetwarzania wynosi:
1) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w związku z zawarciem i realizacją umów
sprzedaży – do czasu przedawnienia roszczeń, których strony mogłyby dochodzić w związku
realizacją umowy,
2) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, okres przetwarzania
trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika, jednak nie dłużej niż do momentu
likwidacji sklepu internetowego,
3) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres
przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane
dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu –w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami
prawa przysługuje,
4) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane z uwagi na obowiązujące przepisy prawa,
okresy przetwarzania danych określają przepisy.

§ 6

Odbiorcy danych

1. Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient, jak również ze zgody Klienta,
lub z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przede wszystkim ujawnione podmiotom na
zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
2. Kategorie podmiotów, którym mogą być udostępniane dane: firmy księgowe, firmy
windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi techniczne,
np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych oraz serwisów internetowych.

§ 7

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność
udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do
państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów
Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący
utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z
Administratorem.
2. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych zostały zapewnione poprzez
zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji
Europejskiej.

§8

Przysługujące prawa

1. Każdy Klient, który przekazał swoje dane osobowe ma prawo do:
1) swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania swoich danych,
3) prawo do usunięcia danych, w sytuacjach gdy:

a) dane osoby fizycznej nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
b) Klient wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych,
c) Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych,
d) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w sytuacjach gdy:
a) Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) dane osoby fizycznej nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
c) Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych,
d) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacjach gdy:
a) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym,
b)dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
są profilowane dla tego celu
c)dane są przetwarzane dla celów statystycznych, badań naukowych lub
historycznych,
6) prawo do przenoszenia danych polegające na tym że Klient otrzyma w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go
dotyczące, które dostarczył Administratorowi lub też Klient zleci Administratorowi przesłanie
danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. W celu realizacji swoich praw Klient może skontaktować się z Administratorem sklepu
internetowego poprzez wysłanie e-maila na adres: recepcja@elemelsplanet.eu, bądź listownie na adres:Darex
43-450 Ustroń ul daszyńskiego 1

§ 9

Bezpieczeństwo danych

1. Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres,
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
2. Administrator odpowiednio stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną:
1) certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego,
2)dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

§ 10

Pliki Cookies (ciasteczka)

1. Podczas użytkowania strony internetowej www.elemelsplanet.eu . na komputerze
użytkowników zapisywane są tzw. „cookies”. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na
dysku komputera i przypisane do stosowanej przeglądarki, poprzez które do strony internetowej
Administratora przesyłane są określone informacje. Cookies mają sprawić, by oferta internetowa
była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza.
2. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” –„sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami
tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są
automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu
użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich
ręcznego usunięcia przez użytkownika.
3. „Cookies” mogą być używane w celu:
1) zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji,
2) identyfikacji Klientów zalogowanych w sklepie internetowym,
3) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia lub danych logowania do
sklepu internetowego,
4) utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi
się logować na każdej podstronie serwisu,
5) zbierania danych statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy
korzystają ze stron internetowych i dostępnych na nich narzędzi w celu optymalizacji
działania sklepu internetowego,
6) 6)lepszego dopasowania reklam
4. Pliki „cookies” nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych
użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na
tych urządzeniach.
4. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie
plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki można dowolnie konfigurować, np. zablokować
przyjmowanie cookies podmiotów trzecich bądź wszystkich cookies niezależnie od typu. Jednak
w wyniku wyłączenia cookies niektóre funkcje strony mogą być niedostępne

§11

Postanowienia końcowe

Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej
zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa,
nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych,
najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Administrator
zastrzega sobie również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian
technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzane są dane osobowe, a także w razie zmiany
sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.