Regulamin sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną

pod adresem: www.sklep.elemelsplanet.eu
Darex
43-450 Ustroń
ul Daszyńskiego 1

§ 1.

Informacje o podmiocie gospodarczym i sklepie internetowym

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej
przez Elemels Darex. z siedzibą w Ustroniu, 43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 1
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w
Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000099444, NIP: 5480000042, REGON: 07040011000000, kapitał zakładowy 509030,11, zł
(zwanym dalej: sprzedawcą) za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady i
warunki świadczenia przez sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. Sklep
internetowy jest prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym
www.sklep.elemelsplanet.eu (zwany dalej: sklepem internetowym).
1. Klienci mogą się kontaktować ze sprzedawcą w następujący sposób:
osobiście lub listownie pod adresem: ul. Daszyńskiego 1, 43-450 Ustroń
pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: recepcja@elemelsplanet.eu
telefonicznie pod numerem telefonu 506874290 lub 338561059 (od poniedziałku do piątku w
godzinach 7-15)
2. Regulamin ma zastosowanie zarówno w relacjach sprzedawcy z przedsiębiorcami, jak
i w stosunkach z konsumentami, zwanymi dalej łącznie: kupującym.

§ 2.

Warunki korzystania z usług sklepu internetowego

Składanie Zamówień

1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący musi przejść całą procedurę zakupu online, tj.
dodać wybrany produkt do koszyka, podać dane osobowe konieczne do wysyłki

towaru, wybrać sposób dostawy a następnie przejść do płatności (jako
zarejestrowany użytkownik lub wybierając zakup jako gość). Składając zamówienie
kupujący akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
2. W celu założenia konta w sklepie internetowym należy podać co najmniej
następujące dane:
imię i nazwisko lub nazwę firmy,
numer REGON i numer NIP (w przypadku przedsiębiorcy),
aktualny adres zamieszkania lub siedziby
aktualny adres e-mail kupującego
aktualny numer telefonu
3. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, które kupujący podał w celu założenia
konta w sklepie internetowym kupujący jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o
tym sprzedawcę poprzez zmianę odpowiednich danych w ramach konta kupującego
w sklepie internetowym. W przypadku braku dopełnienia tego obowiązku przez
kupującego, uważa się za skuteczne wysłanie zamówionych towarów bądź
oświadczeń (w tym oświadczeń woli) na ostatni adres (w tym adres e-mail) podany
przez Kupującego w ramach konta w sklepie internetowym.
4. W przypadku, gdy dane podane przez Kupującego są niepełne lub błędne,
Sprzedawca może skorzystać z prawa odstąpienia od realizacji zamówienia.
Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynach
odmowy.
5. Lista oferowanych towarów jest umieszczona na stronie sklepu internetowego.
Sprzedawca ma prawo zmiany cen towarów.
6. Informacje znajdujące się na stronie sklepu internetowego (w tym ceny towarów), nie
stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie
składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru.
7. Sprzedający nie gwarantuje natychmiastowej dostępności wszystkich pozycji towaru.
Aktualna dostępność towaru jest podana przy każdej pozycji.

8. W celu zamówienia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego kupujący
wypełnia formularz zamówienia, który zawiera szczególnie informacje o:
zamawianym towarze (zamawiany towar kupujący „dodaje“ do elektronicznego
koszyka w sklepie internetowym),
sposobie płatności ceny zakupu towaru, dane o wymaganym sposobie dostawy
zamawianego towaru,
informacje na temat kosztów związanych z dostawą towaru.
8. Kupujący przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem strony sklepu
internetowego ma możliwość sprawdzenia i modyfikacji danych, które podał w celu
realizacji zamówienia.
9. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez przesłanie na adres e-mail
kupującego potwierdzenia oraz podsumowania zamówienia, zawierającego
szczególnie informacje o łącznej cenie zamówionego towaru, sposobu dostawy i
płatności oraz kosztach dostawy. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą
przesłania kupującemu podsumowania zamówienia.
10. Sprzedawca ma prawo zwrócić się do kupującego o dodatkowe potwierdzenie
zamówienia (np. w formie pisemnej lub telefonicznej).
11. Sprzedawca ma prawo do realizacji dostawy częściowej. Koszty dodatkowe powstałe
na skutek dostaw częściowych nie obciążają kupującego, chyba że strony postanowią
inaczej.
12. Sprzedawca może dostarczyć towar w mniejszej ilości niż było podane w zamówieniu,
natomiast kupujący jest zobowiązany przyjąć towar. Sprzedawca powiadomi
kupującego o zmniejszeniu ilości zamówionego towaru poprzez wiadomość wysłaną
na adres e-mail kupującego. W ciągu 10 dni od dnia wysłania powiadomienia, strony
powinny ustalić termin, w którym zostanie dostarczona pozostała część
zamówionego towaru. W przypadku, gdy strony umowy nie uzgodnią, zgodnie
z poprzednim zdaniem, terminu dostawy pozostałej części zamówienia, umowa
sprzedaży w zakresie pozostałej części zamówienia wygasa, a sprzedawca jest
zobowiązany do zwrotu kosztów niedostarczonego towaru. Nie dotyczy to zwrotu

kosztów dostawy, chyba że koszty dostawy mniejszej ilości towaru były niższe od
faktycznie poniesionych przez kupującego.

§ 3.
Cena i płatności

1. Ceny towaru są podane przy poszczególnych pozycjach w sklepie internetowym.
2. Podane ceny towaru są wyrażone w złotych polskich i stanowią:
ceny brutto (cena netto + VAT) w przypadku zarejestrowania się w sklepie
internetowym jako osoba fizyczna
ceny netto (cena bez podatku VAT) w przypadku zarejestrowania się w sklepie
internetowym jako przedsiębiorca
3. Nowe ceny towaru są obowiązujące i skuteczne z chwilą ich opublikowania na stronie
sklepu internetowego. W wypadku zmiany ceny towaru, kupujący zapłaci cenę
towaru, która była podana w chwili złożenia zamówienia.
4. Kupujący może wybrać jedną z następujących form płatności:
za pobraniem – gotówką przewoźnikowi przy odbiorze towaru;
przelewem na rachunek bankowy (przedpłata) – do 24 godzin po złożeniu
zamówienia wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego, na który należy
dokonać przelewu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu wpłaty na
rachunek bankowy sprzedawcy;
przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayLane, obsługiwany
przez firmę PayLane sp.z.o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-280) , ul. Cypriana Kamila Norwida 4
płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych oferujących usługę
„PayLane – Płacę później”
5. W przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności on-line, niedokonanie
zapłaty za zakupiony towar w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia
zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Kupujący zostanie poinformowany
w formie wiadomości e-mail.
6. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem
środków porozumiewania na odległość, a kupujący poniesie jej koszty w wysokości

wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną
usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.

§ 4.
Dostawa

1. Sprzedawca realizuje dostawę towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Koszty dostawy towaru ponosi kupujący.
3. Zamówienia przekraczające określoną wartość wysyłane będą na koszt sklepu
internetowego. Informacja o wartości, jaka powoduje, że koszty doręczenia ponosi
Sprzedawca, jest przedstawiana każdorazowo kupującemu przy składaniu
zamówienia.
4. Kupujący ustala sposób dostawy towaru wybierając jeden ze sposobów dostawy
zgodnie z warunkami dostawy opublikowanymi w sklepie internetowym .
5. O ile z kupującym nie zostanie indywidualnie uzgodniony inny sposób dostawy
towaru, sprzedawca wysyła zamówiony towar poprzez przewoźników wskazanych na
stronie sklepu internetowego.
6. Koszty dostawy podane są na stronie sklepu internetowego -www.sklep.elemelsplanet.eu
7. Koszty dostawy towaru różnią się w zależności od wybranego przez kupującego
sposobu dostawy i płatności za towar.
8. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania towaru Kupującemu w terminie do
14 dni roboczych, od poprawnego złożenia zamówienia. Dni robocze liczone są
od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
9. Za dzień dostarczenia towaru uważa się dzień, w którym przewoźnik podjął próbę
doręczenia towaru kupującemu pod wskazanym przez kupującego adresem.
10. W przypadku chwilowej niedostępności zamówionego towaru sprzedawca
powiadomi kupującego o tym fakcie oraz o ewentualnym wydłużeniu terminu
dostawy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez

kupującego podczas zakładania konta w sklepie internetowym/złożenia zamówienia.
Kupujący w takim wypadku może anulować zamówienie/odstąpić od umowy w
terminie 1 dnia od dnia wysłania mu powiadomienia mailowego.
11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, sprzedawca powiadomi o tym
fakcie kupującego najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia przez kupującego
zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany podczas
zakładania konta w sklepie internetowym/składania zamówienia. Sprzedawca zwróci
kupującemu wpłacone pieniądze w ciągu 7 dni od wysłania powiadomienia o braku
możliwości realizacji zamówienia.
12. W sytuacji, kiedy zamówiony towar swoją objętością lub wagą przekracza limity
ustalone przez wybranego przez kupującego przewoźnika zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu, sprzedawca może samodzielnie wybrać innego przewoźnika,
który będzie w stanie doręczyć zamówiony towar. W takim przypadku, ogólny koszt
dostawy podany kupującemu przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie.
Sprzedający poinformuje kupującego o zmianie przewoźnika.
13. Zamówione towary są dostarczane do kupującego za pośrednictwem przewoźnika na
adres wskazany podczas składania zamówienia.
14. Kupujący ma obowiązek odebrać dostarczony mu towar. Jeżeli kupujący odmówi
odbioru zamówionego towaru w terminie dostawy lub nie odbierze towaru w
terminie dostawy zgodnie z zasadami przyjętymi u danego przewoźnika, sprzedawca
może odstąpić od umowy. Sprzedawca może żądać naprawienia szkody, która
powstała w wyniku niedopełnienia przez kupującego obowiązku odbioru towaru
(zwłaszcza kosztów dostawy towaru).
15. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem
przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty
przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek
lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do
ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
16. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę VAT bądź
paragon imienny obejmujące dostarczany towar.

§ 5.
Rękojmia i reklamacja

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy sprzedaży na zasadach określonych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.
2. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
3. Względem kupującego, będącego konsumentem, sprzedawca jest odpowiedzialny za
ewentualne wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia) na zasadach określonych
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. W przypadku umów sprzedaży zawieranych z kupującym będącym przedsiębiorcą
odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w
chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w
rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
6. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna
istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
8. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową kupujący powinien
zawiadomić o tym sprzedawcę poprzez pisemną reklamację wysłaną na adres
siedziby sprzedawcy ul. Daszyńskiego 1, 43-450 Ustroń: lub pocztą elektroniczną na
adres: recepcja@elemelsplanet.eu
9. Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące kupującego – imię i nazwisko,
adres do korespondencji, numer zamówienia identyfikujący towar oraz numer
faktury lub paragonu imiennego (dowodu zakupu towaru), wskazanie towaru, który
jest reklamowany, opis wady oraz dochodzone roszczenie.
10. Wraz z pisemną reklamacją należy przesłać sprzedawcy reklamowany towar.

11. Jeżeli towar ma wadę, każdy kupujący będący konsumentem może reklamując towar:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba
że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego
wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma
zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo
sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub
usunięcia wad.
żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć
wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób
wybrany przez kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym
sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby
nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca.
12. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji konsumenta niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w
powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
13. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed
rozpatrzeniem reklamacji, sprzedawca zwróci się do kupującego o ich uzupełnienie
we wskazanym zakresie.
14. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba składająca reklamację zostanie
powiadomiona listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Ustosunkowanie się do reklamacji sprzedawca prześle na adres zamieszkania/
siedziby kupującego lub adres poczty elektronicznej podane w ramach konta
kupującego w sklepie internetowym.

§ 6.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u sprzedawcy bez podania
przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od
dnia wydania mu towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta),
a w przypadku dostawy towaru w częściach od dnia przejęcia ostatniej dostawy
towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia
listem poleconym na adres siedziby sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres:
recepcja@elemelsplanet.eu przed upływem tego terminu.
2. W przypadku chęci odstąpienia od umowy konsument może skorzystać ze wzoru
formularza przygotowanego przez sprzedawcę, który stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
3. W pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy należy podać numer
zamówienia, numer faktury oraz datę zakupu towaru oraz numer konta bankowego
na który należy dokonać zwrotu płatności i przedłożyć oryginał lub kopię dowodu
zakupu towaru.
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
5. W sytuacji, gdy konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży
zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7. Zwrócony towar powinien być w stanie kompletnym i niezmienionym. Konsument
ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku ma w szczególności
prawo obniżyć zwracaną cenę towaru, w tym o koszty związane z przywróceniem
towaru do oryginalnego stanu oraz o szkodę powstałą na towarze.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić
konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za zamówiony towar, w

tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w na stronie sklepu internetowego).
9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na konto bankowe, które kupujący wskazał
w pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać
się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z
powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta, a w szczególności od umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 7.

Usługi nieodpłatne świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy na rzecz kupującego, drogą elektroniczną nieodpłatną usługę
prowadzenia konta użytkownika w sklepie internetowym.

2. Usługa, określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, dostępna jest po założeniu konta
przez kupującego na stronie sklepu internetowego.
3. Kupujący w każdym czasie może żądać usunięcia konta użytkownika w sklepie
internetowym.

§ 8.

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych
jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia
dokonywanie zakupów. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych
znajdują się w Polityce prywatności.

§ 9.
Wymagania techniczne

1. Korzystanie ze strony internetowej sklepu internetowego jest niezależne od systemu
operacyjnego kupującego.
2. Do korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego niezbędne jest
posiadanie przeglądarki internetowej w wersji: IE w wersji co najmniej 10, Mozilla
Firefox, Chrome, Opera, Apple Safari itp.
3. Do prawidłowego korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego
wymagana jest akceptacja plików cookies.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przesyłanych danych komunikacja
z systemem szyfrowana jest za pomocą protokołu SSL.
5. Kupujący jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie odpowiednie urządzenie
oraz konieczne oprogramowanie. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
niewłaściwe działanie wykorzystywanych urządzeń i oprogramowania po stronie
kupującego, w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w ramach ich
eksploatacji.

§ 10.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady

dostępu do tych procedur

1. Kupujący może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń poprzez skorzystanie z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz
istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów właściwych
Sądów Okręgowych.
2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji
Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązania sporu między kupującym, a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i
trybu procedury prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
4. Konsument może ponadto uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 11.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne ze
względu na jego sprzeczność z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa lub
zasadami współżycia społecznego, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w
mocy i wiążą Strony z wyłączeniem postanowień dotkniętych nieważnością.

3. Strony mogą w pisemnej umowie odmiennie uregulować warunki sprzedaży, które
będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
4. Z chwilą zawarcia umowy kupna kupujący akceptuje Regulamin w wersji ważnej w
dniu wysłania zamówienia włącznie z ceną zamówionego towaru podaną w
potwierdzonym zamówieniu, jeżeli w konkretnym wypadku wyraźnie nie uzgodniono
inaczej. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a kupującym,
Regulamin staje się integralną częścią tej umowy.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych
przyczyn, w szczególności: zmiany lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub
wydania orzeczeń sądów mających wpływ na zasady i warunki sprzedaży, zmiany
warunków oferowanych przez sprzedawcę produktów i usług oraz poszerzenia oferty
produktowej sprzedawcy lub w wypadku zmiany sposobu handlu i polityki handlowej
sprzedawcy lub jego dostawców.
6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na
stronie sklepu internetowego. Sprzedawca poinformuje zarejestrowanych kupujących
co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie
Regulaminu za pomocą wiadomości e-mail zawierającej odnośnik do tekstu nowego
Regulaminu przesłanego na adres e-mail wskazany przez kupującego podczas
zakładania konta sklepu internetowego. W razie, gdy kupujący nie akceptuje nowej
treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie sprzedawcę w terminie 7
dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Tego rodzaju zawiadomienie
skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i likwidacją
konta kupującego w sklepie internetowym.
7. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu
obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez kupującego.
8. Dla rozstrzygania sporów pomiędzy sprzedającym a kupującym, który jest
przedsiębiorcą, właściwy jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedającego
9. Strony wyłączają zastosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia
1980 r.

10. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: Elemels Planet Sp. z o.o.
43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 1
Imię i nazwisko Kupującego:
______________________________________________________
Dane Kupującego:
Adres:_____________________________________________________________________
Numer telefonu:____________________ Adres mailowy:___________________________
W przypadku wyboru w pierwotnej transakcji sposobu płatności gotówką*: numer konta
bankowego, na który ma nastąpić przelew zapłaconej kwoty:
___________________________________________________________________________

Dane umowy, od której Kupujący odstępuje:
Data zakupu: ___________________ Data zgłoszenia zwrotu:_________________________
Numer zamówienia/
faktury:_____________________________________________________

W przypadku częściowego zwrotu zamówienia proszę podać nr pozycji z faktury oraz ilość
sztuk:
___________________________________________________________________________

Zapoznałem/łam się z regulaminem sklepu internetowego i z zasadami dokonywania zwrotu na
podstawie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Data i podpis:_____________________

* Prosimy o wskazanie numeru rachunku bankowego na który Kupujący wyraża zgodę na zwrotne przelanie
środków pieniężnych w przypadku wyboru w pierwotnej transakcji sposobu płatności o którym mowa w
gotówką w miejscu dostawy kurierowi doręczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem).